CBW-voorwaarden

 

CBW-erkend voorwaarden voor woonwinkels

GOED GEKOZEN! 

U heeft de juiste beslissing genomen. U heeft namelijk gekozen  voor een CBW-erkende winkel. Winkels die CBW-erkend zijn,  hanteren algemene voorwaarden die de consument extra goed  beschermen. In de voorwaarden zijn alle (wettelijke) regels  opgenomen die voor u van belang zijn bij uw (online) aankoop,  ten aanzien van aanbetaling, levertijd, levering, betaling, vervoer,  garantie, enzovoort. 

CBW-erkende winkels bieden meer zekerheid dan andere  woonwinkels, want ze hanteren een erkenningsregeling met  drie garanties. Op het gebied van aanbetalen bijvoorbeeld.  Gaat een winkel failliet, dan is er een aanbetalingsregeling  waarbij andere CBW-erkende woonwinkels u helpen.* / ** Ook bieden ze een goede productgarantie.  

En gaat er toch nog iets mis, dan kunt u uw klacht voorleggen aan  een onafhankelijke geschillenbeslechter, die gegarandeerd voor  een passende oplossing zorgt. In deze voorwaarden staat  precies hoe de regeling werkt. De CBW-erkende woonwinkels,  variërend van meubel-, keuken- en parketzaken tot winkels met  tapijt, badkamers, slaapkamers en gordijnen, zijn te herkennen  aan het speciale CBW-erkend logo met jaartal. En op onze site  www.cbw-erkend.nl vindt u alle CBW-erkende woonwinkels  bij u in de buurt.** 

Kijk op www.cbw-erkend.nl voor meer informatie over CBW-erkend en de regeling. 

* Uitgezonderd overeenkomsten op afstand. 

** Aan de tekst op deze pagina kunnen geen rechten en plichten worden ontleend.  De exacte voorwaarden, beperkingen en werkwijze staan uitgewerkt in de artikelen van  deze CBW-erkend voorwaarden.

CBW-ERKEND, ZEKER VAN UW AANKOOP 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op aankopen gedaan vanaf 01-01-2020 

ARTIKEL 1 • Definities 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

De ondernemer: de CBW-erkende verkoper/opdrachtnemer,  deelnemer aan de SG CBW, die met de afnemer een  overeenkomst aangaat of wil aangaan; 

De afnemer: de koper/opdrachtgever of degene die met de  ondernemer een overeenkomst aangaat of wil aangaan; De zakelijke afnemer: de afnemer die handelt in de  uitoefening van een beroep of bedrijf; 

De consument: de afnemer die niet handelt in de uitoefening  van een beroep of bedrijf; 

Aflevering: de feitelijke aanbieding van de gekochte  producten en/of halfgerede producten aan de afnemer; Oplevering: het gebruiksklaar, zoals afgesproken, ter  beschikking stellen van de producten en/of het werk; Overeenkomst op Afstand: de overeenkomst met  een consument waarbij tot en met het sluiten van de  overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één  of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals  bedoeld in artikel 6:230g lid 1e BW, zoals bijv. webwinkel of  postorder; 

Buiten de Verkoopruimte Gesloten Overeenkomst: een  overeenkomst die met een consument gesloten wordt anders  dan in de verkoopruimte van de ondernemer, zoals bedoeld  in artikel 6:230g lid 1f BW (bijvoorbeeld bij consumenten  thuis, op sommige beurzen of op straat); 

SG CBW: Stichting Garantieregelingen CBW, die belast is met  de uitvoering en handhaving van de consumentenregelingen  als bedoeld in de artikelen 19 en 21 van deze voorwaarden; Deelnemer SG CBW: de CBW-erkende ondernemer die  zichzelf of een of meer van zijn filialen/werkmaatschappijen  heeft aangesloten bij de Stichting Garantieregelingen CBW; Aanbetaling: de door afnemer bij het sluiten van de  overeenkomst verrichte betaling van een deel van de  overeengekomen prijs; 

Vloer: ondervloer en/of tussenvloer en/of vloerbedekkend  materiaal; 

Ondervloer: de bestaande ondergrond waarop het werk moet  worden uitgevoerd; 

Tussenvloer: het materiaal dat wordt aangebracht tussen  de ondervloer en het vloerbedekkend materiaal, niet zijnde  reparatiemateriaal van de ondervloer. 

Aansluiten: het aansluiten van alle toe- en afvoerleidingen  en bedradingen op aanwezige en correct aangebrachte  aansluitpunten; 

Installeren: het aanbrengen van alle toe- en afvoerleidingen,  bedradingen en aansluitpunten, nodig voor het juist  monteren van het product; 

Monteren (plaatsen): het in elkaar zetten en stellen van het  product dan wel onderdelen daarvan; 

Overige werkzaamheden: sloop- en  

verbouwingswerkzaamheden, het egaliseren van vloeren en  muren en het verwerken van tegels; 

Geschillenbeslechter: de onafhankelijke instantie aan wie de  SG CBW de behandeling van geschillen heeft uitbesteed. 

ARTIKEL 2 • Geldigheid 

Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt  door CBW-erkende woonwinkels en uitsluitend voor de  levering van producten en/of diensten op gebied van  woninginrichting.  

Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing in de  situatie van een transactie tussen: 

 • een in Nederland gevestigde en zaakdoende CBW-erkende  ondernemer met een consument 
 • een in het buitenland gevestigde en zaakdoende CBW erkende ondernemer met een in Nederland gevestigde  consument. 

ARTIKEL 3 • Intellectueel eigendom 

 1. De ondernemer behoudt zich het intellectuele eigendom  voor op o.a. verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen,  monsters, stalen en modellen. Als de ondernemer dat vraagt,  moet de afnemer ze direct teruggeven. Als de ondernemer  daarnaast nog andere wettelijke rechten heeft, kan hij die  opeisen.  
 2. Afnemer mag aanduidingen over rechten van intellectueel  eigendom op/in de door ondernemer geleverde of ter  beschikking gestelde prestaties niet verwijderen of wijzigen. 3. Afnemer mag materiaal van de ondernemer waarop  intellectuele eigendomsrechten rusten niet verveelvoudigen,  openbaar maken, exploiteren of tentoonstellen zonder  toestemming van de ondernemer. 

ARTIKEL 4 • Offerte 

 1. Alle offertes zijn tot en met 21 dagen na offertedatum  geldig, tenzij uit de offerte anders blijkt. Zij zijn gebaseerd  op de door de afnemer verstrekte gegevens, tekeningen en  daaraan ontleende maten en eventueel door de ondernemer  gedane metingen. De afnemer moet daarbij de ondernemer  informeren over feiten en/of omstandigheden die de  uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden, voor  zover van belang bij het maken van de offerte (zie ook artikel  7 en 8). Bij vloeren houdt de ondernemer bij het meten van  de oppervlakten de grootste lengte- en breedtematen aan,  daarbij rekening houdend met de verpakkingseenheden  zoals die bij leveranciers besteld moeten worden (strekkende  meters tapijt, pakken laminaat, volledige lengte plinten  e.d.). Ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, opgaven van  maten en gewichten en stalen en modellen afkomstig van de  ondernemer zijn zo nauwkeurig mogelijk. 
 2. De offerte vermeldt een volledige omschrijving van de te  leveren producten en te verrichten werkzaamheden, de totale  (koop)prijs, de levertijd, de betalingscondities en de risico’s  voor beide partijen. 

Bij bestelling ‘op afroep’ bevat de offerte een uitleg daarover  en informatie over de levertijd na afroep, zoals genoemd in  artikel 6 lid 6. 

De offerte geeft de prijs van de materialen en de manier  waarop de prijs voor het uit te voeren werk wordt berekend.  Er zijn twee manieren: aanneemsom of regie.

 1. bij aanneemsom spreken partijen een vast bedrag af  waarvoor het werk zal worden uitgevoerd; 
 2. bij regie geeft de ondernemer nauwkeurig op wat de  prijs bepaalt (bijv. uurtarief en prijzen van de benodigde  materialen). De ondernemer kan op verzoek van de afnemer  een richtprijs geven, dat is een schatting van de totale kosten. De offerte vermeldt als er sprake is van bijkomende kosten  zoals vracht-, leverings-, betaal- of portokosten.  3. De werkzaamheden die niet genoemd zijn in de offerte  vallen niet onder de afgesproken prijs. Als de afnemer deze  wel verlangt, kan dit prijsverhogend werken (zie ook artikel  13).  
 3. De afnemer moet ervoor zorgen dat de ondernemer de  werkzaamheden goed kan uitvoeren. 
 4. Als de afnemer de offerte niet accepteert, mag de  ondernemer de kosten van het opstellen van de offerte in  rekening brengen, maar alleen als de afnemer bij of voor  het aanvragen van de offerte aantoonbaar is gewezen op  de (hoogte van de) kosten. De afnemer wordt eigenaar  van de offerte en eventuele tekeningen bij betaling van  offertekosten. Het intellectueel eigendom blijft bij de  ondernemer.  

ARTIKEL 5 • Overeenkomst (voor overeenkomsten buiten de  verkoopruimte of op afstand: zie artikel 18) 

Aanbetaling 

 1. De ondernemer mag bij het aangaan van een  overeenkomst met een consument een aanbetaling vragen.  Bij een zakelijke afnemer (niet consument) gelden geen  maximum percentages. Bij een consument is de hoogte van  het maximum percentage afhankelijk van het product. 2. De maximale aanbetaling voor consumenten is 25%,  behalve bij onderstaande producten waarvoor 15% het  maximum is: 
 2. keukens/badkamers/sanitaire artikelen en/of onderdelen  daarvan, en/of daarmee verband houdende werkzaamheden; b. parket, vloerplanken van massief hout, marmoleum, PVC,  traprenovatie, natuurstenen-, grind-, (grind)tegel-, giet-,  beton-, betonlook-, kurk- en laminaatvloeren en/of in verband  met deze producten te verrichten werkzaamheden. c. eventuele overige productgroepen en/of diensten, als die  staan vermeld op www.cbw-erkend.nl. 
 3. Op de aanbetalingspercentages genoemd in lid 2 is de  aanbetalingsregeling van artikel 19 van toepassing. Dit geldt  niet bij een overeenkomst op afstand. 
 4. Bij een overeenkomst op afstand gelden geen maximale  aanbetalingspercentages, behoudens de wettelijke  beperkingen zoals omschreven in artikel 11 lid 2. Prijswijziging 
 5. Prijsverhogingen kunnen aan zakelijke afnemers worden  doorberekend. 
 6. Voor prijsverhogingen bij consumenten, optredend na het  sluiten van de overeenkomst maar voor levering, geldt: • Prijsverhogingen door BTW-verhogingen en andere  wettelijke maatregelen kunnen altijd worden doorberekend.  • Andere prijsverhogingen binnen 3 maanden na het sluiten  van de overeenkomst mogen niet worden doorberekend. • Andere prijsverhogingen na 3 maanden na het sluiten van  de overeenkomst mogen alleen worden doorberekend als  dit is afgesproken. De ondernemer vermeldt daarbij waarom  een prijsverhoging kan worden doorgevoerd en of de  consument daarna wel of niet kosteloos kan ontbinden.  7. Prijsverlagingen na het sluiten van de overeenkomst door  bijv. opruimingen, opheffingsuitverkopen, acties of korting  op showroommodellen geven de afnemer geen recht op  prijsvermindering.  

Eigendomsvoorbehoud 

 1. De ondernemer blijft eigenaar van de verkochte producten  tot de afnemer de prijs (en eventuele bijkomende kosten)  volledig heeft voldaan. De afnemer is verplicht de producten  zorgvuldig te behandelen. Hij mag de producten niet aan  derden afstaan of in onderpand geven, belenen, of (laten)  verwijderen uit de ruimte waar ze geleverd zijn, totdat het  verschuldigde bedrag is betaald. 
 2. De ondernemer mag zonder ingebrekestelling de  overeenkomst geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk  ontbinden bij faillissement, surseance van betaling of  wettelijke schuldsanering van de afnemer.  

Zekerheidstelling bij zakelijke afnemers 

 1. Bij een overeenkomst met een zakelijke afnemer mag de  ondernemer voldoende zekerheid vragen voor het nakomen  van de betalingsverplichting voordat hij de overeenkomst  uitvoert of daarmee verder gaat.  

Schadevergoeding bij zakelijke afnemers 

 1. De ondernemer hoeft nooit andere schadevergoeding te  betalen aan een zakelijke afnemer dan in deze voorwaarden  uitdrukkelijk is geregeld. Hij hoeft andere directe of  indirecte schade, waaronder begrepen schade van derden,  winstderving en dergelijke, niet te vergoeden.  

Voorrijkosten 

 1. De ondernemer mag voorrijkosten rekenen als dit bij het  sluiten van de overeenkomst is afgesproken. Als vervoer niet  is inbegrepen in de overeenkomst, mag de ondernemer altijd  voorrijkosten rekenen, behalve bij non-conformiteit. 

ARTIKEL 6 • Levertijd 

 1. De levertijd is de afgesproken tijd waarbinnen het werk  moet zijn verricht of de producten moeten zijn geleverd. De  levertijd is vast tenzij in de overeenkomst een vermoedelijke  levertijd staat. Als geen levertijd is afgesproken, dan geldt bij  een consumentenkoop een vaste levertijd van 30 dagen.  2. Als de vermoedelijke levertijd niet wordt gehaald, wordt de  ondernemer een extra termijn gegund om alsnog te leveren.  De extra termijn is maximaal een maand maar nooit langer  dan de oorspronkelijke levertijd. Eventuele prijsverhoging  binnen deze termijn mogen niet worden doorberekend. 3. Bij overschrijding van de extra termijn of de vast  afgesproken levertijd mag de afnemer de overeenkomst  zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst  ontbinden en/of schadevergoeding vragen. 
 2. Bij overschrijding van de vermoedelijke of vast  afgesproken levertijd is de ondernemer bij een overeenkomst  met een zakelijke afnemer niet aansprakelijk voor enige vorm  van gevolgschade. 
 3. Bij een overeenkomst met een consument moet de  ondernemer die schade vergoeden die verband houdt  met de overschrijding en die mede gezien de aard van de  aansprakelijkheid en de aard van de schade hem kan worden  toegerekend. De consument moet de schade zo veel mogelijk  beperken.  
 4. Als er is afgesproken dat er na de mededeling van de  consument besteld wordt door de ondernemer (bestelling  

op afroep), dan gaat de afgesproken vaste of vermoedelijke  levertijd lopen vanaf de afroepdatum. Afroep moet gebeuren  binnen negen maanden na het sluiten van de overeenkomst,  tenzij anders afgesproken. Vindt er geen afroep plaats binnen  die termijn, dan zal de ondernemer de afnemer schriftelijk  herinneren en hem maximaal drie maanden geven om  alsnog af te roepen. Na deze termijn wordt de overeenkomst  als geannuleerd beschouwd en is artikel 12 van toepassing. 

ARTIKEL 7 • Rechten en plichten van de ondernemer 1. De ondernemer levert de producten goed, deugdelijk en  zoals afgesproken in de overeenkomst. De werkzaamheden  worden goed, deugdelijk en zoals afgesproken uitgevoerd. 2. De ondernemer houdt zich bij de levering van producten  en uitvoering van werkzaamheden aan de op dat moment  geldende wettelijke voorschriften. 

 1. De ondernemer wijst de afnemer tijdig voor het sluiten  van de overeenkomst erop dat de afnemer zorgt voor  geschiktheid van de plaats waar de werkzaamheden  moeten worden verricht, zoals bijv. dat er voldaan is aan de  bouwkundige en/of installatievoorschriften. 

Als de ondernemer daar niet (tijdig) op wijst, moet hij  de door de consument geleden directe schade en kosten  vergoeden en draagt hij zelf zijn eventuele eigen schade. 4. De ondernemer wijst de afnemer ook op: 

 • onjuistheden in de opdracht of opgedragen  

werkzaamheden, bijv. het werken op een ondeugdelijke  ondergrond; 

 • het gebrekkig of ongeschikt zijn van bepaalde zaken, bijv.  door de consument ter beschikking gestelde materialen of  hulpmiddelen;  

Dit geldt alleen als de ondernemer deze kent of redelijkerwijs  hoort te kennen. Doet de ondernemer dit niet, dan is hij  aansprakelijk voor de schade, tenzij hem de schade niet is  toe te rekenen. 

 1. De ondernemer, als hij is geïnformeerd door de afnemer  (zie artikel 8 lid 5), geeft over de noodzaak van het gebruik  van bijzondere hulpmiddelen zoals een lift of een kraan  de informatie die van hem voor zover zijn deskundigheid  strekt mag worden verwacht. Partijen spreken af voor  wiens rekening en risico het gebruik van de bijzondere  hulpmiddelen komt. 
 2. De ondernemer zet na de start het werk regelmatig voort. 7. De ondernemer draagt er zorg voor dat het werk wordt  verricht door voor dat werk deskundige personen. 8. Als het werk vertraagt door omstandigheden die voor  risico van de consument komen, dan wordt de levertermijn  verlengd.  
 3. Als de afnemer wensen heeft voor geluidsisolatie van  een vloer (bijvoorbeeld in appartementen), dan vraagt de  ondernemer aan de afnemer een verklaring met daarin  de gemeten waarde van ondervloer en dekvloer. Doet de  afnemer dat niet of is die niet beschikbaar, dan waarschuwt  de ondernemer de afnemer voor een mogelijk minder  geluidsisolering na oplevering. De ondernemer zorgt  ervoor dat hij kan aantonen dat de geleverde producten  het beoogde geluidswerende effect hebben, bijv. door  overlegging van productinformatie van de leverancier van  de tussenvloer. 

ARTIKEL 8 • Rechten en plichten van de afnemer 1. De afnemer zorgt dat de ondernemer de producten kan  afleveren en het werk kan verrichten. 

 1. De afnemer zorgt dat de ondernemer tijdig de voor het  werk benodigde goedkeuringen (vergunningen e.d.) en de  voor het werk belangrijke gegevens (bijv. de ligging van  leidingen) heeft. 
 2. De afnemer zorgt ervoor dat de plaats waar gewerkt wordt  daarvoor geschikt is, zoals dat:  
 • de ruimte glasdicht is en deugdelijk kan worden afgesloten; • vloeren vrij zijn van kalk, cement- en vuilresten en losse  gedeelten;  
 • er voldaan is aan de bouwkundige en/of  

installatievoorschriften;  

 • installatiepunten, leidingen en afvoerpijpen aanwezig zijn  conform de tekening van de ondernemer; 
 • er elektriciteit, verwarming, stromend water en voldoende  ventilatie aanwezig is.  

Als de afnemer daar niet voor zorgt, moet hij de door de  ondernemer geleden aantoonbare directe schade en redelijke  kosten vergoeden en draagt hij zijn eventuele eigen schade. 4. De afnemer draagt het risico voor schade door: • onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden; • onjuistheden in de door de afnemer verlangde constructies  en werkwijzen; 

 • gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt  gedaan; 
 • gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de  afnemer ter beschikking zijn gesteld. 

De ondernemer wijst de afnemer wel op de zaken genoemd  in lid 4 van artikel 7. 

 1. De afnemer informeert de ondernemer over bijzondere  omstandigheden die bijv. het gebruik van een lift of een  kraan noodzakelijk maken. Partijen spreken af wie de kosten  en het risico van het gebruik van de bijzondere hulpmiddelen  draagt. Als de afnemer deze informatie niet heeft gegeven,  zijn de kosten van het gebruik van bijzondere hulpmiddelen  voor zijn rekening. 
 2. De afnemer zorgt ervoor dat door derden uit te voeren  werkzaamheden en/of leveringen tijdig en goed gebeuren,  zodat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging  krijgt. Als er toch vertraging ontstaat, dan meldt de afnemer  dat tijdig aan de ondernemer. 
 3. De afnemer zorgt ervoor dat in de ruimte waar de  werkzaamheden plaatsvinden of hebben plaatsgevonden  geen andere werkzaamheden worden verricht die schade  kunnen veroorzaken aan het werk van de ondernemer. 8. De afnemer zorgt ervoor dat de plaats van aflevering goed  bereikbaar en tijdig beschikbaar is en dat al het mogelijke  wordt gedaan om een vlotte op-/aflevering mogelijk te  maken. 
 4. Als de start of de voortgang van het werk vertraagt  door omstandigheden zoals in dit artikel genoemd, moet  de afnemer de schade die de ondernemer daardoor lijdt  vergoeden, als deze omstandigheden de afnemer kunnen  worden toegerekend. 
 5. De afnemer zorgt goed voor de artikelen, materialen en  gereedschappen van de ondernemer die zich ter plaatse van  het werk bevinden. 
 6. De afnemer die tegen het uitdrukkelijke advies van  de ondernemer toch wil dat de ondernemer bepaalde  werkzaamheden verricht, is zelf aansprakelijk voor de  

hierdoor ontstane schade. 

 1. De afnemer kan de ondernemer niet verplichten tot het  verrichten van werkzaamheden die in strijd zijn met Arbo voorschriften. 

ARTIKEL 9 • Opslag van producten 

 1. Als de producten op de afgesproken leverdatum worden  aangeboden maar niet worden aangenomen, behalve als de  producten ondeugdelijk zijn, zal de ondernemer binnen een  redelijke termijn een tweede levering doen. De ondernemer  mag na weigering of na tweede levering opslagkosten en  verdere aantoonbare schade en redelijke kosten in rekening  brengen. 
 2. Als ook de tweede levering niet wordt aanvaard, mag de  ondernemer: 
 3. nakoming van de overeenkomst vorderen en opslagkosten  en verdere aantoonbare schade en redelijke kosten rekenen  of; 
 4. de overeenkomst als geannuleerd beschouwen volgens  de regeling in artikel 12. Naast annuleringskosten mag de  ondernemer ook de opslagkosten rekenen. 
 5. Als de producten door de afnemer zijn betaald, zal de  ondernemer de producten maximaal 3 maanden in opslag  houden, onder berekening van redelijke interne of externe  opslagkosten. Hierbij houdt de ondernemer rekening met  de verkoopwaarde van de producten en de duur van de  opslagperiode, tenzij hierover andere afspraken gemaakt  zijn. Neemt de afnemer na verloop van 3 maanden nog  steeds niet af, dan wordt de overeenkomst als geannuleerd  beschouwd en mag de ondernemer, naast de in artikel 12  genoemde annuleringsvergoeding, in redelijkheid gemaakte  opslagkosten rekenen. Hij moet de afnemer schriftelijk  melden dat hij dit van plan is. 
 6. Het risico van brand en beschadiging tijdens opslag wordt  door de ondernemer in geval van een consumentenkoop  voor zijn rekening door verzekering gedekt. 

ARTIKEL 10 – Vervoer en beschadiging bij aflevering 1 Het vervoer van de producten is bij de prijs inbegrepen,  behalve bij meeneemartikelen of als er iets anders is  afgesproken. De ondernemer draagt het risico van  beschadiging en verlies bij vervoer. Als de producten door  een beroepsvervoerder worden bezorgd, dan zorgt de  ondernemer voor een goede verzekering. 

 1. Als bij levering beschadigingen worden vastgesteld,  dan moet de afnemer dit op het afleverbewijs vermelden.  Als er bij levering geen gelegenheid is om eventuele  beschadigingen te constateren, dan noteert de afnemer  dat op het afleverbewijs. Het is raadzaam zichtbare  beschadigingen uiterlijk binnen 2 werkdagen aan de  ondernemer te melden.  
 2. Als de afnemer zelf het vervoer regelt, dan moet hij na  levering maar voor het vervoer zo veel mogelijk controleren  of de producten onbeschadigd en compleet zijn.  

ARTIKEL 11 • Betaling van de koopprijs 

Koop en verkoop 

 1. De algemene betalingsconditie is betaling bij aflevering  (contant of pinbetaling), ook als er aanneming van werk  (diensten) in de overeenkomst is begrepen. Afnemer mag  er ook voor zorgen dat het bedrag voor aflevering al is  bijgeschreven op de bankrekening van de ondernemer.  2. Een andere betalingsconditie afspreken mag, maar het is  wettelijk verboden om een consument alleen betaling vooraf  van de (restant)koopsom als betalingsconditie aan te bieden. 3. De ondernemer die in gedeelten levert, mag bij elke  deellevering betaling van het geleverde deel vragen. Voor  elke deellevering ontvangt de afnemer een deelfactuur. Aanneming van werk (diensten) 
 2. Bij aanneming van werk (uitsluitend diensten en eventueel  kleinmateriaal) geldt dat partijen schriftelijk afspreken dat  betaald wordt in termijnen evenredig met de voortgang  van het werk. Daarbij wordt rekening gehouden met de  maximale aanbetalingspercentages voor consumenten (zie  artikel 5 lid 2). Worden hierover geen specifieke afspraken  gemaakt, dan geldt als betalingsconditie: 
 • bij het geven van de opdracht 25% resp. 15% van  de afgesproken som afhankelijk van het maximum  aanbetalingspercentage van artikel 5 lid 2 
 • evenredig met de voortgang van het werk, tot 60% van de  afgesproken som 
 • onmiddellijk na de oplevering tot 90% van de afgesproken  som en 
 • binnen 14 dagen na oplevering het resterende percentage. De afnemer ontvangt hiervoor steeds een deelfactuur. Betalingstermijn facturen 
 1. Betaling van een factuur of deelfactuur vindt plaats uiterlijk  14 dagen na ontvangst, tenzij anders afgesproken. Niet-tijdige betaling 
 2. Als de afnemer niet tijdig betaalt, is hij zonder  ingebrekestelling volgens de wet in verzuim. Toch zendt de  ondernemer na het verstrijken van de betalingstermijn een  betalingsherinnering waarin hij afnemer op zijn verzuim  wijst. De ondernemer geeft hem de kans alsnog binnen 14  dagen na ontvangst van de betalingsherinnering te betalen  en wijst op de gevolgen als hij dat niet doet. 
 3. Na deze nadere termijn mag de ondernemer zonder nadere  ingebrekestelling het verschuldigde invorderen. De daaraan  verbonden (incasso)kosten zijn voor rekening van de  afnemer. Die kosten zijn beperkt tot maximaal het door wet en regelgeving toegestane percentage van de hoofdsom. 8. De ondernemer mag aan consumenten wettelijke rente  berekenen als na de termijn van lid 5 nog steeds niet is  betaald. De rente mag berekend worden vanaf de in lid 4  genoemde termijn totdat alles is betaald.  

Bij een zakelijke afnemer mag de ondernemer wettelijke  handelsrente berekenen na in lid 5 genoemde termijn. Opschorten betalingsverplichting 

 1. De afnemer mag bij klachten alleen dat deel van de factuur  inhouden dat in verhouding staat tot de inhoud en ernst  van de klacht. De ondernemer mag dit deel van zijn factuur  niet invorderen als er terechte klachten zijn. Het andere deel  van de koop-/aanneemsom moet de afnemer wel binnen de  betalingstermijn betalen. 
 2. Als bij alleen aanneming van werk betaling in termijnen is  afgesproken en de ondernemer het werk niet voortzet, mag  de afnemer zijn betaling van de termijn opschorten. Eerder  verzonden deelfacturen moet de afnemer wel binnen de  betalingstermijn betalen.  

ARTIKEL 12 • Annulering 

 1. Als de afnemer annuleert, is hij een schadevergoeding  verschuldigd. Deze is gebaseerd op door de ondernemer  gederfde inkomsten. De schadevergoeding is opgebouwd  uit de brutowinstmarge (vaste en variabele kosten,  winstopslag), verminderd met niet gemaakte variabele  kosten zoals afleverkosten. De schadevergoeding bedraagt  30% van de koop-/aanneemsom, behalve als partijen iets  ander hebben afgesproken. Deze is 50% als de afnemer  annuleert terwijl hij al is geïnformeerd dat de (deel) levering  kan plaatsvinden. Genoemde percentages zijn gebaseerd op  gemiddelden in de branche. 
 2. De in lid 1 genoemde percentages zijn vaststaand, behalve  als de ondernemer kan bewijzen dat zijn schade groter is of  de afnemer aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is. 3. Een annulering geschiedt bij voorkeur schriftelijk. Bij  een mondelinge annulering bevestigt de ondernemer dit  schriftelijk.  
 3. Bij de koop van een keuken kan een consument binnen  2 dagen, beginnend de dag na het sluiten van de koop,  schriftelijk annuleren tegen een vast percentage van 5% van  de koopsom met een minimum van € 500. Als de consument  geen e-mailadres van de ondernemer heeft, dan kan hij  ook per aangetekende brief annuleren. Hij bewijst dan via  het gedateerde verzendbewijs dat verzending van de brief  binnen 2 dagen is gebeurd.  
 4. De consument hoeft bij een buiten de verkoopruimte of  op afstand gesloten overeenkomst geen annuleringskosten  te betalen als hij gebruik maakt van het herroepingsrecht  zoals in de wet en in artikel 18 D voor deze verkoopmethode  is vastgelegd. 
 5. Bij een oneerlijke handelspraktijk als bedoeld in de  Wet Oneerlijke Handelspraktijken kan een consument de  overeenkomst ontbinden zonder kosten. De consument moet  bewijzen dat hiervan sprake is geweest.  

ARTIKEL 13 • Extra kosten, meerwerk en/of minderwerk Kosten die ontstaan doordat de afnemer in gebreke is  gebleven de uitvoering of voortgaan van het werk mogelijk te  maken, komen voor rekening van de afnemer.  

Meerwerk en/of minderwerk zal naar billijkheid worden  verrekend.  

Onder meerwerk wordt o.a. verstaan: alle werkzaamheden  en leveranties, die niet in de overeenkomst zijn begrepen en  die door de afnemer worden verlangd. 

Onder minderwerk wordt verstaan: het deel van de  overeenkomst dat met instemming van beide partijen niet  wordt uitgevoerd. Niet te bevloeren vlakken, bijv. kolommen  en insprongen en snijverlies, zijn geen minderwerk. Op  verzoek van de afnemer laat de ondernemer restanten bij de  afnemer achter. 

ARTIKEL 14 • Onuitvoerbaarheid overeenkomst door  overmacht 

 1. Als nakoming van de overeenkomst tijdelijk onmogelijk  is door een oorzaak die niet aan een van de partijen kan  worden toegerekend, dan is de wederpartij voor die periode  van zijn verplichtingen ontheven. 
 2. Als nakoming van de overeenkomst voor een van de  partijen geheel of deels blijvend onmogelijk is door een  oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, zullen beide  partijen zo veel als redelijkerwijs mogelijk is inspanningen  verrichten om de overeenkomst alsnog uit te voeren. Partijen  overleggen hierover. Komen partijen er niet uit dan hebben  zij het recht om de overeenkomst geheel respectievelijk deels  te ontbinden tegen vergoeding aan de andere partij van de in  redelijkheid gemaakte en te maken kosten. 

ARTIKEL 15 • Conformiteit en garantie 

 1. Het geleverde product moet die eigenschappen bezitten  die de consument op grond van de overeenkomst bij  normaal gebruik mag verwachten (conformiteit). Dit geldt  ook bij bijzonder gebruik als dat door partijen bij het sluiten  van de overeenkomst is afgesproken. Wordt aan deze  verwachting niet voldaan, dan heeft de consument recht  op reparatie respectievelijk vervanging, ontbinding en/of  prijsvermindering. 
 2. De ondernemer geeft 2 jaar volledige garantie op de  geleverde producten, bovenop de wettelijke verplichtingen  van lid 1. Partijen kunnen ook anders schriftelijk afspreken.  De 2-jarige garantie geldt niet voor gebreken die verband  houden met niet met de bestemming corresponderend  gebruik door afnemer. Bij consumentenkoop maakt de  ondernemer dat aannemelijk. De ondernemer draagt de  kosten van reparatie resp. vervanging, incl. vracht- en  voorrijkosten; 

Als het gebrek goed hersteld kan worden, dan hoeft de  ondernemer het product niet te vervangen.  

Als de afnemer naar het buitenland is verhuisd, worden  vracht- en voorrijkosten vergoed op basis van het  oorspronkelijke afleveradres.  

 1. Afnemer moet volgens de wet zijn schade zo veel mogelijk  voorkomen of beperken. 
 2. Ook na afloop van de tweejarige garantie in lid 2 kan  een consument nog rechten hebben op grond van de wet  (als omschreven in lid 1). De ondernemer kan zich dan niet  beroepen op het aflopen van deze garantie.  
 3. De verplichtingen van de ondernemer met betrekking tot  conformiteit en garantie van lid 1 en 2 vallen niet onder de  aanbetalingsregeling genoemd in artikel 19. Bij faillissement/ surseance van betaling/wettelijke schuldsanering van de  ondernemer kan de afnemer zich melden als schuldeiser bij  curator/bewindvoerder. 
 4. Als de fabrikant van de producten een verdergaande  garantie geeft aan de ondernemer, geldt deze garantie ook  voor de afnemer. 
 5. Garantiebepalingen zijn alleen van kracht bij het met de  bestemming corresponderend gebruik, van de geleverde  producten of van het uitgevoerde werk, of bij bijzonder  gebruik als dat is afgesproken. 
 6. De afnemer moet zich als een goed afnemer gedragen.  Daaronder wordt bijv. verstaan dat het product goed en  afdoende wordt onderhouden en behandeld. 
 7. Afwijkingen in kleur, slijtvastheid, structuur, etc. kunnen  het recht op garantie en/of schadevergoeding beperken of  uitsluiten. Dit is het geval als de afwijkingen uit vaktechnisch  oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende, gebruikelijke  normen of handelsgebruik. 
 8. Uitgezonderd van de garantie van lid 2 zijn: (wegwerp) batterijen, verwisselbare lichtbronnen, woonaccessoires en  normale slijtage. 

   

  ARTIKEL 16 • Aansprakelijkheid 

  De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade door  oorzaken die hij niet kende of zou moeten kennen, behalve  als hij aansprakelijk is volgens de wet of als anders tussen  partijen is afgesproken. Die oorzaken kunnen bijv. zijn: • het ontstaan van krimpnaden en/of haarscheurtjes als  gevolg van het geleidelijk verlies aan bouwvocht na  nieuwbouw of verbouw; 

  • het ontstaan van verkleuringen, krimpnaden en/ of haarscheurtjes door de directe inwerking van  warmtebronnen zoals zon, CV-leidingen en haarden; • een te hoog of te laag luchtvochtigheidspercentage in de  betreffende ruimte en omliggende ruimten of een extreme  verandering daarin; 
  • een onjuiste samenstelling van de tussen- en/of ondervloer,  indien en voor zover deze niet door de ondernemer is  aangebracht of een onvoldoende vlakke ondervloer, als deze  niet door de ondernemer is aangebracht. De ondernemer  meldt voor de start van het werk het onvoldoende vlak zijn  aan de afnemer; 
  • het niet-blijvend droog zijn van de vloer, mits de  ondernemer vooraf de vochtigheidsgraad van de vloeren  heeft gemeten en het resultaat daarvan voldoende was. 

  ARTIKEL 17 • Klachten en schade 

  1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst of  door ondernemer veroorzaakte schade aan afnemers  eigendommen moeten volledig en duidelijk omschreven  worden ingediend bij de ondernemer. Dit moet bij voorkeur  schriftelijk en in ieder geval tijdig gebeuren.  
  2. Als bij (op)levering geen gelegenheid bestaat om klachten  en schade aan het geleverde of aan afnemers eigendommen  te constateren en/of te melden, dan moet de afnemer  klachten of schade zo spoedig mogelijk daarna schriftelijk  melden, liefst binnen twee werkdagen na constatering.  Als binnen 14 dagen na (op)levering geen melding door  ondernemer is ontvangen, dan wordt aangenomen dat de  producten onbeschadigd zijn geleverd en/of dat er geen  schade door ondernemer is veroorzaakt.  
  3. Bij schade stelt de afnemer de ondernemer in de  gelegenheid om door of namens hem de schade  te inspecteren en te taxeren ten behoeve van zijn  aansprakelijkheidsverzekering. Ook verleent de afnemer  medewerking aan reparatie door of namens de ondernemer.  4. Klachten die pas na levering in het gebruik ontstaan  worden zo spoedig mogelijk na ontstaan – uiterlijk binnen  twee maanden na ontdekking – gemeld, bij voorkeur  schriftelijk.  
  4. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben  dat de afnemer zijn rechten op dit gebied verliest. 6. Voor het indienen van een geschil bij de geschillenregeling  moet zijn voldaan aan de voorwaarden in artikel 20 lid 2 en 3. 

  ARTIKEL 18 • Overeenkomsten op Afstand en Buiten de  Verkoopruimte Gesloten Overeenkomsten 

  A – De overeenkomst 

  1. Als de consument het aanbod langs elektronische weg  heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer direct langs  elektronische weg de ontvangst daarvan. Zolang dit nog niet  is gebeurd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. 2. Als de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft  de ondernemer passende technische en organisatorische  maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht  van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Als  de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer  daartoe passende veiligheidsmaatregelen nemen. 3. De ondernemer mag – als de wet dit toestaat – onderzoeken  of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan  voldoen en of er omstandigheden zijn die van belang zijn  voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Als dit  een goede reden geeft om de overeenkomst niet aan te gaan,  mag de ondernemer gemotiveerd een bestelling of aanvraag  weigeren of bijzondere voorwaarden stellen. 
  2. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product en/ of de dienst de volgende informatie meesturen:  a. het bezoekadres van de ondernemer waar de consument  met klachten terecht kan; 
  3. de voorwaarden waaronder en hoe de consument van  het herroepingsrecht gebruik kan maken, of een duidelijke  melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; c. informatie over garanties en bestaande service na  aankoop; 
  4. de prijs van het product of dienst inclusief belastingen,  eventuele afleverkosten en de wijze van betaling, aflevering  of uitvoering van de overeenkomst; 
  5. als de consument een herroepingsrecht heeft, het  modelformulier voor herroeping. 

  Deze informatie moet door de consument op te slaan en te  raadplegen zijn. 

  B – Herroepingsrecht 

  1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot  de aankoop van een product – al dan niet gecombineerd  met een dienst – gedurende een bedenktijd van minimaal  14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De  ondernemer mag de consument vragen naar de reden van  herroeping, maar hem niet verplichten die op te geven. 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag  nadat het product is ontvangen door of op verzoek van de  consument namens hem het product heeft ontvangen. Bij  meerdere deelleveringen uit één bestelling geldt dat de  bedenktijd begint de dag waarop de laatste deellevering door  of namens de consument is ontvangen.  
  2. Voor uitsluitend diensten gaat de in lid 1 genoemde  bedenktijd in op de dag na het sluiten van de overeenkomst. Verlengde bedenktijd voor producten en diensten bij niet  informeren over herroepingsrecht: 
  3. Als de ondernemer de wettelijk verplichte informatie over  het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping  niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af 12 maanden na het  einde van de in lid B vastgestelde bedenktijd. 
  4. Zodra de ondernemer alsnog de in lid 4 bedoelde  informatie verstrekt, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na  de dag waarop de consument die informatie alsnog heeft  ontvangen.  

  C – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan  met het product en de verpakking. Hij zal het product alleen  zodanig uitpakken of gebruiken als nodig is om de aard, de  kenmerken en de werking van het product vast te stellen. De  consument mag het product hanteren en inspecteren zoals  hij dat in een winkel zou mogen doen. 

  1. Als de consument verder gaat dan omschreven in lid C1,  dan is hij aansprakelijk voor waardevermindering van het  product. 
  2. De consument is niet aansprakelijk voor  

  waardevermindering van het product als de ondernemer  hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst  de verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft  verstrekt. 

  D – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument  en kosten daarvan 

  1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht,  meldt hij dit binnen de bedenktermijn via het modelformulier  voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de  ondernemer.  
  2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de  dag na deze melding, zendt de consument het product  terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van)  de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft  aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft  op tijd geretourneerd als hij het product terugzendt voordat  de bedenktijd is verstreken. 
  3. De consument zendt het product terug met alle geleverde  toebehoren, zoveel mogelijk in originele staat en verpakking,  en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en  duidelijke instructies. 
  4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige  uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument. 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het  terugzenden van het product bij een overeenkomst op  afstand, behalve: 
  5. als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument  deze kosten moet dragen; of  
  6. als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen. Bij een buiten de verkoopruimte gesloten overeenkomst  draagt de ondernemer de retourkosten van het product.  6. Als de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben  verzocht het uitvoeren van de dienst te starten tijdens de  bedenktijd, betaalt de consument het uitgevoerde werk tot  het moment van herroeping.  
  7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van  diensten als: 
  8. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte  informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding  bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet  heeft verstrekt; of 
  9. de consument niet uitdrukkelijk om het starten met de  uitvoering van de dienst heeft verzocht. 
  10. Bij herroeping worden alle aanvullende overeenkomsten  ontbonden. 

  E – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping 1. Als de ondernemer herroeping door de consument op  elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst  direct een ontvangstbevestiging. 

  1. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de  consument, inclusief berekende leveringskosten, uiterlijk  binnen 14 dagen na de dag van de herroeping. Hij mag  wachten met terugbetalen tot hij het product heeft  ontvangen, behalve als de ondernemer het product zelf  afhaalt of de consument aantoont dat hij het product heeft  teruggezonden.  
  2. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde  betaalmiddel als de consument heeft gebruikt, tenzij  anders afgesproken. De terugbetaling is kosteloos voor de  consument. 
  3. Als de consument heeft gekozen voor een  

  duurdere methode van levering dan de goedkoopste  standaardlevering, hoeft de ondernemer de extra kosten  voor de duurdere methode niet terug te betalen. 

  F – Uitsluiting herroepingsrecht 

  De ondernemer kan de navolgende producten en diensten  uitsluiten van het herroepingsrecht, als hij dit tijdig voor het  sluiten van de overeenkomst duidelijk bij het aanbod heeft  vermeld: 

  1. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de  dienst, maar alleen als: 
  2. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande  instemming van de consument; en 
  3. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht  verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft  uitgevoerd. 
  4. Volgens specificaties van de consument vervaardigde  producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden  gemaakt op basis van een individuele keuze of beslissing van  de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon  bestemd zijn. 
  5. Verzegelde producten die om redenen van  

  gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om  te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na  levering is verbroken. 

  1. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk  vermengd zijn met andere producten. 

  ARTIKEL 19 • Aanbetalingsregeling 

  (Uitgebreide informatie over de regeling is te vinden op  www.cbw-erkend.nl) 

  Deze regeling is uitsluitend van toepassing op een  overeenkomst op gebied van woninginrichting, gesloten  in een fysieke winkel of buiten de verkoopruimte (bijv. bij  consument thuis, op straat of sommige beurzen). De regeling  is niet van toepassing bij overeenkomsten op afstand, bijv. in  een webshop.  

  De regeling is van toepassing als de consument bij  faillissement/surseance/wettelijke schuldsanering van de  ondernemer geen product en/of dienst geleverd krijgt terwijl  hij wel heeft aanbetaald. Deze regeling houdt in dat de  consument een vervangende overeenkomst kan sluiten met  een andere CBW-erkende woonwinkel. De aanbetaling wordt  op de prijs in mindering gebracht door en voor rekening  van deze CBW-erkende woonwinkel. Er wordt geen geld  terugbetaald.  

  1. De regeling kent de volgende voorwaarden:  
  2. De consument doet een schriftelijk beroep op de  aanbetalingsregeling bij de SG CBW. Dat kan via www. cbw-erkend.nl. Dit beroep moet uiterlijk drie maanden  na uitspraak van faillissement/surseance/wettelijke  schuldsanering en de curator het onder lid 1b bedoelde  bewijs heeft gegeven bij SG CBW ontvangen zijn. b. De consument overlegt hierbij in ieder geval een kopie  

  van de overeenkomst, een aanbetalingsbewijs en een  kopie van het bericht van de curator/bewindvoerder dat de  overeenkomst niet wordt uitgevoerd en dat de aanbetaling  niet wordt terugbetaald.  

  1. De consument is verplicht zijn vordering op de  oorspronkelijke ondernemer (tot het maximale  aanbetalingspercentage in artikel 5 lid 2) aan de SG CBW  over te dragen. 
  2. De SG CBW laat binnen twee maanden na ontvangst  weten of het beroep terecht is. Zo ja, dan verstrekt de  SG CBW schriftelijk het bewijs waarmee de consument  een vervangende overeenkomst kan sluiten. Een lijst van  ondernemers, zo veel mogelijk in hetzelfde (prijs)segment,  is in te zien op www.cbw-erkend.nl. Daar staat ook uitgelegd  hoe deze lijst wordt samengesteld. De consument kan zelf  suggesties aandragen bij SG CBW. 
  3. Bij het sluiten van de vervangende overeenkomst gelden  de volgende regels: 
  4. De consument overhandigt direct het in lid 2 bedoelde  bewijs van de SG CBW aan de ondernemer waarmee de  vervangende overeenkomst wordt gesloten.  
  5. De consument sluit de vervangende overeenkomst binnen  zes maanden na ontvangst van het bewijs.  
  6. De aanbetaling van de consument wordt van de nieuwe  prijs afgetrokken maar niet meer dan 25 of 15% van de  oorspronkelijke prijs en niet meer dan 25 of 15% van de  nieuwe prijs als die lager is dan de oorspronkelijke prijs  (rekenvoorbeelden: zie www.cbw-erkend.nl). Het percentage  van 15% geldt voor: 
  • keuken/badkamer(-onderdelen) en sanitaire producten en/of  in verband daarmee te verrichten werkzaamheden; • parket, vloerplanken van massief hout, traprenovatie,  marmoleum, PVC, natuurstenen- , grind-, (grind)tegel-, giet-,  beton-, betonlook-, kurk- en laminaatvloeren en/of in verband  met deze producten te verrichten werkzaamheden. • eventuele overige productgroepen en/of diensten, als die  op www.cbw-erkend.nl staan vermeld. 
  1. De ondernemer die is vermeld op de lijst werkt mee met  het sluiten van vervangende overeenkomsten. Hij mag alleen  een vervangende overeenkomst weigeren als hij aan SG  CBW aannemelijk maakt dat dit in zijn geval onredelijk is.  e. De ondernemer met wie de consument een vervangende  overeenkomst wil sluiten, houdt zijn eigen, normale  verkoopprijs aan. Dat hoeft niet dezelfde prijs te zijn als  de oorspronkelijke ondernemer hanteerde. De regeling  is dus geen prijsgarantie. Speciale actie-, opruimings- of  aanbiedingsartikelen mogen buiten het aanbod blijven.  4. Niet onder de aanbetalingsregeling vallen: 
  • overeenkomsten op afstand; 
  • overeenkomsten met zakelijke kopers; 
  • de productgarantie genoemd in artikel 15; 
  • het sluiten van een vervangende overeenkomst zonder  toetsing door SG CBW (zie lid 1 en 2); 
  • het meerdere boven de genoemde percentages. Er kan ook geen beroep op de regeling worden gedaan  als de curator ervoor zorgt dat hij of een andere partij de  oorspronkelijke overeenkomst tegen dezelfde condities kan  uitvoeren. 

  ARTIKEL 20 • De geschillenregeling 

  1. Geschillen tussen consument en ondernemer over de  totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met  een minimale (koop)som van € 250 kunnen zowel door de  consument als door de ondernemer aanhangig worden  gemaakt bij Stichting UitgesprokenZaak.nl. Hoe dit in zijn  werk gaat en hoe een geschil aanhangig gemaakt kan  worden is na te lezen op www.cbw-erkend.nl of www. uitgesprokenzaak.nl.  
  2. De consument moet zijn klacht eerst bij de ondernemer  melden. De ondernemer moet in de gelegenheid zijn gesteld  om: 
  • op de klacht te reageren en; 
  • de klacht te erkennen of af te wijzen en; 
  • bij een erkende klacht deze op te lossen. De termijn voor  oplossing wordt bepaald op 6 weken, tenzij de ondernemer  een andere redelijke termijn heeft aangegeven die nodig  is om de klacht op te lossen, in welk geval de door de  ondernemer meegedeelde termijn geldt.  
  1. Als de ondernemer een aanbod heeft gedaan ter oplossing  van de klacht en de consument gaat niet akkoord, dan  moet de consument dit aanbod aantoonbaar afwijzen. Als  het aanbod is afgewezen door de consument, dan heeft  de ondernemer nog twee weken tijd om een aangepast  voorstel te doen. Als de consument niet akkoord gaat, dan  wijst hij het voorstel aantoonbaar af, alvorens het geschil in  behandeling genomen kan worden. 
  2. Als niet is voldaan aan het bepaalde in lid 2 en 3, kan het  geschil niet in behandeling genomen worden.  
  3. De consument kan tot 12 maanden na het indienen  van zijn klacht bij de ondernemer het geschil aanhangig  maken bij de geschillenbeslechter, tenzij partijen anders  overeenkomen. 
  4. Als de consument een geschil aanmeldt bij de  geschillenbeslechter is de ondernemer aan deze keuze  gebonden.  
  5. Als de ondernemer een geschil behandeld wil zien door  de geschillenbeslechter, dan moet hij handelen zoals is  bepaald in het reglement van de geschillenregeling. Als  de consument daaraan niet wil meewerken, dan is de  ondernemer vrij om het geschil bij de rechter aanhangig te  maken. 
  6. Het geschil kan door de geschillenbeslechter worden  opgelost door: 
  • bemiddeling door de geschilbehandelaar; 
  • bemiddeling door een deskundige; 
  • een bindende uitspraak.  
  1. Het reglement van de geschillenbeslechter is te raadplegen  op www.uitgesprokenzaak.nl.  
  2. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding  verschuldigd. De tarieven staan vermeld op www. uitgesprokenzaak.nl 
  3. Uitsluitend de rechter of de hierboven genoemde  geschillenbeslechter is bevoegd van geschillen kennis te  nemen. Voor online aankopen mag ook een klacht worden  ingediend bij het Europese Platform Online Dispute  Resolution (http://ec.europa.eu/odr). 
  4. Buiten Nederland wonende consumenten zorgen zelf,  en voor eigen rekening, ervoor dat het gebrekkige product  bij de geschillenbeslechter kan worden beoordeeld door  een deskundige. Als dit niet mogelijk is, dan volstaat een  deskundigenrapport dat is opgesteld door een deskundige  van een door het thuisland van de consument erkende  

  geschillencommissie, vertaald in het Nederlands of Engels  door een erkend tolk/vertaler. 

  1. In de situatie dat de consument (deels) heeft betaald  en de ondernemer zonder (gerechtvaardigde) reden  niet uitlevert of niets meer van zich laat horen over een  afgesproken levering, geldt dat de geschillenbeslechter  slechts gehouden is een bemiddelingspoging te doen,  waarna de behandeling eindigt. De consument krijgt het  klachtengeld terug als de bemiddeling niet succesvol is.  

  ARTIKEL 21 • Nakomingsgarantie 

  1. De SG CBW staat garant voor de nakoming van een door  de geschillenbeslechter gewezen bindend advies of een door  de bemiddelingsdeskundige vastgelegde schikking, behalve: • als de ondernemer het bindend advies binnen 2 maanden  na dagtekening ter toetsing aan de rechter heeft voorgelegd,  behalve als de rechter het bindend advies bekrachtigt en de  ondernemer niet in beroep gaat; 
  • als er sprake is van de situatie zoals omschreven in artikel  20 lid 13.  

  De consument moet binnen 3 maanden na het verstrijken  van de termijn waarbinnen de ondernemer het bindend  advies of de schikkingsovereenkomst moest nakomen, een  schriftelijk beroep hierop doen bij de SG CBW (via www. cbw-erkend.nl). 

  1. De SG CBW zal na een beroep op de nakomingsgarantie  altijd eerst de ondernemer gelegenheid geven na te komen.  De consument werkt daaraan mee, ook al zijn termijnen die  de geschillenbeslechter stelde al verlopen.  
  2. De SG CBW verschaft geen nakomingsgarantie als sprake  is van: 
  3. faillissement/surseance van betaling/wettelijke  schuldsanering van de ondernemer; 
  4. feitelijke beëindiging van de bedrijfsactiviteiten  van de ondernemer. Bepalend is de datum waarop de  bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is ingeschreven,  of een eerdere datum waarvan de SG CBW de feitelijke  beëindiging van de (verkoop)activiteiten van het bedrijf  aannemelijk kan maken.  
  5. Als de geschillenbeslechter een ondernemer zowel  verplicht tot betaling van een bedrag als het uitvoeren  van werkzaamheden, dan zullen eerst de werkzaamheden  worden uitgevoerd alvorens de betaling wordt verricht, ook  al vermeldt het bindend advies een andere volgorde.  5. Als het bindend advies de ondernemer verplicht om een  product terug te nemen, dan moet de consument daaraan  meewerken en de ondernemer tot terugneming in de  gelegenheid stellen. Aan de consument terug te betalen  bedragen hoeven pas na terugname uitgekeerd te worden,  ook als het bindend advies een andere volgorde aangeeft,  tenzij de ondernemer niet meewerkt aan nakoming van het  bindend advies.  
  6. De garantie is beperkt tot: 
  7. € 10.000 per bindend advies. De consument draagt  zijn vordering over (cedeert) aan SG CBW tot het bedrag  van het uitgekeerde bedrag. SG CBW spant zich, zoveel  als redelijkerwijs van haar kan worden verwacht, in om  haar vordering en eventueel de restantvordering van de  consument, zonder kosten voor de consument, op de  nalatige deelnemer te verhalen. Wanneer de deelnemer  voor de rechter wordt gedaagd, dan moet de consument  om praktische redenen ook het meerdere cederen aan SG  CBW; en 
  8. bij een faillissement, surseance van betaling, wettelijke  schuldsanering of feitelijke beëindiging van de (verkoop) activiteiten van het bedrijf:  
  • een maximum bedrag van € 2.269 per geschil voor keuken,  badkamer of sanitair en daarmee verband houdend werk  of een maximum van € 1.361 per geschil voor overige  producten/diensten; en 
  • € 25.000 per deelnemer voor alle beroepen op de  nakomingsgaranties tezamen. Na het verstrijken van de  termijn waarbinnen de consument een beroep op de  nakomingsgarantie kan doen, zal de SG CBW (de) gegronde  beroep(en) op de nakomingsgarantie van de consument(en)  uitkeren. Als de gezamenlijke beroepen boven € 25.000 uit  komen, dan zal SG CBW naar rato uitkeren. Daarbij wordt  gestreefd naar een uitkering binnen uiterlijk zes weken na het  verstrijken van de uiterste termijn om een beroep te doen op  de nakomingsgarantie.  

  De laatste twee zinnen van lid 6 onder a. zijn hier ook van  toepassing.  

  ARTIKEL 22 • Nederlands recht 

  Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van  toepassing zijn, zijn onderworpen aan Nederlands recht.  Als de consument gevestigd is in een ander EU-land dan  Nederland en de wet in dat EU-land kent hem verdergaande  rechten toe, dan zal de ondernemer deze rechten toepassen.  

  © INretail, Postbus 762, 3700 AT Zeist 

  Totaalontwerp van keuken en interieur

  Ervaren designers met oog voor detail

  3D-ontwerp met virtuele rondleiding

  Premium kwaliteit met de beste A-merken

  Jouw unieke keuken voor een eerlijke prijs

  Wij ontmoeten jou graag

  Stel hiernaast je vraag of plan direct een afspraak in onze agenda.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

  Chat openen
  Hallo 👋
  Kunnen we je helpen?